Мемлекеттік шәкіртақының берілу реттілігі - Pravoved.kz

Мемлекеттік шәкіртақының берілу реттілігі

Мемлекеттік шәкіртақының берілу реттілігін түсіндіріп бере аласыз ба? Яғни бізде университетте 1 семестр қыркүйек-желтоқсан, ал 2 семестр қаңтар-тамыз айын қамтиды дейді, осы заң жүзінде қалай? Соны түсіндіріп бере аласыз ба?


16 Мамыр 2020, 16:52, сұрақ № 378
Уалихан, Almaty

Заңгерлер мен бухгалтерлердің жауаптары

Для дополнительных вопросов и уточнений войдите на сайт


Марина И.

Юрист, г. Караганда

524 жауап
9
Рейтинг Pravoved.kz

Сәлеметсіз Бе Уәлихан!
Мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу тәртібі
​ ​ ​ Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған, аралық аттестаттау (емтихандық сессия) нәтижелері бойынша "өте жақсы", "жақсы"деген бағаға сәйкес баға баламасын алған студенттерге, интерндерге, магистранттарға тағайындалады.
​ ​ ​ Мемлекеттік стипендия ай сайын аралық аттестаттаудан (емтихандық сессиядан) және каникулдардан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап академиялық кезең, аралық аттестаттау және демалыс аяқталатын айдың соңына дейін төленеді. Бітіруші курстардың білім алушыларына мемлекеттік стипендия білім беру ұйымдарын бітіруіне байланысты шығарылған күнге дейін төленеді.
​ ​ ​ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасының бірінші бағыты шеңберінде оқитындарға стипендия аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелеріне қарамастан төленеді.
​ ​ ​ Мемлекеттік стипендия бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бірінші курсқа (оқудың бірінші жылында) қабылданған барлық студенттерге, магистранттарға тағайындалады және ай сайын 1 қыркүйектен бастап бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін төленеді.
​ ​ ​ Кейінгі академиялық кезеңдерде мемлекеттік стипендия студенттерге, магистранттарға тағайындалады және алдыңғы академиялық кезең үшін аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша төленеді.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын көзі көрмейтін мүгедектер мен есту кемістігі бар мүгедектерге, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) балаларға мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі немесе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз бағалары болмаған кезде төленеді.
Жазғы аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша Мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға жазғы демалыс кезеңінде мемлекеттік стипендия екі ай (шілде, тамыз) үшін жиынтық төленеді.
Аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) академиялық күнтізбемен белгіленген мерзімде, дәлелді себептермен (ауру, отбасылық жағдай, дүлей апаттар, академиялық немесе кредиттік ұтқырлық бойынша оқу) тапсырмаған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға білім беру ұйымының басшылығы білім алушыларға растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.
Осы санаттағы білім алушылардың тапсырылған аралық аттестаттау (емтихандық сессия) нәтижелері бойынша осы Ережеде белгіленген тәртіппен мемлекеттік стипендия тағайындалады.
Кәсіптік практика, жазғы демалыс кезеңінде, сондай-ақ жұмыс орындарындағы және лауазымдардағы жұмыс кезеңінде студенттерге, интерндерге, магистранттарға жалақы төлей отырып, мемлекеттік стипендия осы Ережеде белгіленген тәртіппен төленеді.
Бір оқу орнынан екіншісіне ауыстырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспарларындағы айырма жойылғаннан кейін осы Ережеде белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.
Докторанттарға, резидентура тыңдаушыларына және дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия барлық оқу мерзіміне тағайындалады және осы Ереженің 4-тармағына сәйкес ай сайын төленеді.
Медициналық қорытынды (дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы) негізінде ұсынылған академиялық демалыстарды қоспағанда, студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура тыңдаушылары, докторанттар академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.
Академиялық демалыстан қайтып оралған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылық жойылғаннан кейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Науқастануы бойынша қайта оқу жылына қалдырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспары орындалған алдыңғы семестрдің қорытындылары бойынша осы Ережеде белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.
Туберкулезбен ауыратын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға тиісті медициналық қорытынды болған кезде мемлекеттік стипендия еңбекке жарамсыздық кезеңі үшін тағайындалады және төленеді, бірақ еңбекке жарамсыздық басталған күннен бастап он айдан аспайды, алдыңғы семестрдің қорытындыларына қарамастан.
Студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға жүктілігі және босануы бойынша демалыс кезеңінде мемлекеттік стипендия жүктілігі және босануы бойынша демалысқа кеткенге дейін белгіленген мөлшерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген бүкіл мерзім ішінде төленеді.
Академиялық демалыс кезеңінде жүктілікке және босануға байланысты уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама ұсынылған кезде академиялық демалыс үзіледі және жүктілігі мен босануы бойынша демалыс ресімделеді.
Студенттер, интерндер, магистранттар, докторанттар, резидентура тыңдаушылары бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.
Стипендияларды тағайындау білім алушылардың үлгерімін бақылау жүктелген бөлімше басшысының қызметтік жазбасы (ұсынымы) негізінде білім беру ұйымы басшысының немесе оны алмастыратын адамның бұйрығымен жүргізіледі.
Жеке тұлғаларға стипендиялар төлеу олардың сомаларын ақша алушының таңдауы бойынша банкте ашылған ағымдағы шотқа аудару жолымен жүзеге асырылады.


16 Мамыр 2020, 20:25